კვირა
2018-02-25
6:28 AM
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
SMS~PoezIa [53]
SMS პოეზია
C h a n a x a t e b i [5]
ძებნა
მინი-ჩეთი
200
საიტის მეგობრები
სტატისტიკა

OnLInE: 1
სტუმარი: 1
წევრი : 0

TbiliSoS_WaReZ

სასიყვარულო ლექსები

მთავარი » ფაილები » SMS~PoezIa

მასალის რაოდენობა კატეგორიაში: 53
ნაჩვენებია მასალა: 21-40
გვერდები: « 1 2 3 »

დალაგება: თარიღით · სათაურით · რეიტინგით · კომენტარებით · downloadebs :)) · ნახვებით
Nurasodes nu davkargavt ertmanets es cxovreba mogonebat vaqciot da rodesme chven shevxdebit ertmanets mogonebis sadgegdzelo davliot ....
SMS~PoezIa | Просмотров: 1185 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-18 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

ვიცი, დიდი ხანია მელოდები...
ისიც ვიცი, ჩემსავით ოცნებობ თბილ ოჯახზე, ერთგულ მეუღლეზე, ლამაზ შვილებზე...
თუკი მინატრებ, მე აუცილებლად მოვალ შენთან...
მოვალ და თრთოლვით შევეხები შენს ნაზ, თოვლივით თეთრ თითებს,
ჩაგხედავ უძირო ზღვისფერ თვალებში,
მერე კი ჩურჩულით გეტყვი:
"ჩემთვის ყველაფერი შენ ხარ, მე შენით ვხედავ მზეს და ცას, ჩვენ ვერავინ დაგვაშორებს".
SMS~PoezIa | Просмотров: 1174 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-03-09 | Рейтинг: 5.0/3 | Комментарии (0)


***
როდესაც მოწყენილი ვარ - მე გიხსენებ შენ და ეს მავიწყებს ყველა ტკივილს...
როცა მიხარია - მე ვფიქრობ შენზე და მაშინ ვგრძნობ, რომ უფრო მეტად მიხარია... როცა მინდა გავიხსენო, თუ რატომ მოვედი აქ, მაშინ მე მახსენდება რომ აქ მოვედი მხოლოდ შენს გამო... დიახ, მე შენ მთელი გულით მიყვარხარ
SMS~PoezIa | Просмотров: 1170 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-02 | Рейтинг: 5.0/7 | Комментарии (0)

მინდა გიყურო, გიყურო დიდხანს -- მანამდე, სანამ შენი ხილვა დამაბრმავებს, საყვარელო!.. მინდა გესაუბრო, გესაუბრო დიდხანს -- მანამდე, სანამ შენი მოსმენა დამაყრუვებს, საყვარელო!.. მინდა გესაუბრო, გესაუბრო დიდხანს -- მანამდე, სანამ შენთან საუბარი დამამუნჯებს, საყვარელო!.. მაშინ ხომ ვერ დავინახავ, ვერც მოვის
SMS~PoezIa | Просмотров: 1145 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (1)

ერთიანში სიცარიელე სიცარიელეში სივრცე სივრცეში ვარსკვლავები დღეს ვერაფერი გკითხე კითხვაში აზრი აზრში მიზანი შენში ღმერთია მიზანი ერთია ერთი გულია გულში სულია მიზანი რეალურია ის თვით სიყვარულია.
SMS~PoezIa | Просмотров: 1119 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-03-09 | Рейтинг: 5.0/4 | Комментарии (1)

fiqriT SenTan var saqmiT ki ara,
sizmarSi gxedav cxadSi ki ara,
guli geZaxis miTxar sada xar
miTxar Zvirpaso ratom ar Canxar?
SMS~PoezIa | Просмотров: 1114 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-03-09 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

Mze ro gachuxo gamit gakreba mtvare gachuko?dgisit gakreba chem guls gachukeb chemo dzvirpaso is samudamod shentan darcheba
SMS~PoezIa | Просмотров: 1111 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-18 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

Tuki migatova siyvarulma
Tuki mogoneba aRar dagrCa
gulSi kaeSani elvarebis
maSin aRarafrad aRar varga.

Tuki ocnebebi daileca
anda guli aRar gemoneba
maSin momavalSi iqneb kidev
sxvisi mainc SesZlo Seyvareba

guls nu gauwyrebi imisaTvis
sxvisTvis cremli Tu ar gemeteba
iqneb siyvaruli aseTia
mxolod ertxel mova gefereba.

Cvenma winaprebmac ase gviTxra
erTxel modis mxolod wminda grZnoba,
erTxel vibadebiT am qveynad da
erTxel ar gvRalatobs winaTgrZnoba.

maSin sjobdes iqneb davujeroT
sakuTari gulis aRelvebas
da Tu siyvaruli aseTia
sicocxleSi erTxel amRerdeba...

SMS~PoezIa | Просмотров: 1100 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-03-09 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (0)

***
bedniereba?_ra cota ram aris saWiro imisTvis,rom bednieri iyo. Znelia iTqvas Tu sad iwyeba bedniereba. zogjer sakmarisia erTi wuTi,erTi sityva,erTi Semoxedva,rom Tavi ukve igrZno bednierad. xoda, maS, SevinarCunoT da gavufrTxildeT im erTs, romelic bednierebas gvaniWebs.
SMS~PoezIa | Просмотров: 1092 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 5.0/2 | Комментарии (0)

Shen ici ra xar? cisferi zgva xar, da mtvaris shukze varskvlavebs gavxar, shen chemi sulis uzilo zgva xar, ici ras getkvi? me shen mikvarxar! :)
SMS~PoezIa | Просмотров: 1046 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-18 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

Lamazi Tvalebi Dedikom Gachuqa Sheni Silamaze Sionma Akurtxa Bevri Iare Da e ME Romekitxe Ginda Shegiyvaro? Ai Chaapurtxeeee
SMS~PoezIa | Просмотров: 1038 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 1.0/1 | Комментарии (2)

SMS~PoezIa | Просмотров: 1030 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-03-09 | Рейтинг: 4.7/3 | Комментарии (0)

Es shentviton mixvdi risi tqmac minda, mikvarxar, menatrebi da gelodebi ise rogorc jer arasdros aravis ar onatrebixar da aravin ase gulit ar daglodebia.
SMS~PoezIa | Просмотров: 1024 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (2)

Gavqre ise rogorc nisli rogorc gamis mochveneba ar megirsos kval areuls simshvide da mosveneba sheni saxe guls kacravdes sadac viko rogorc viko tu rodesme ar maxsovde tu rodesme dagivicko
SMS~PoezIa | Просмотров: 1022 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-18 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

KOVEL SIKVARULS MARADIULOBA SCADIA DA SCORED ES ARIS SIKVARULIS MARADIULI CAMEBA!!!
SMS~PoezIa | Просмотров: 1003 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-18 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

***
rekavs telefoni...
ukve gviania,
rekavs telefoni
mere rogor miyvars
SenTan saubari RamiT,
rekavs telefoni,
Cumad gekiTxebi
-vin gnebavT?
-vin brZandebiT?
Tumca kargad vici,
Ramis uZilobiT
vin msjis ase xelaRebiT…
Seni CurCuli da
Seni xmis talRebi
nazad Cameyvreba yurSi,
kedels exateba Seni silueti
guli ver eteva gulSi…
Cven sul martoni varT axla qveyanaze
mxolod Cven orni erTad…
Tumca mTvarec gvismens,
mTvare sevdiani
caze mibneuli kentad.
mokle dialogi
didi pauzebiT,
zogjer mxolod sunTqva mesmis,
uazro kiTxvebiT,
uazro pasuxebiT
ratomRac kmayofili vrCebiT…
…diliT SemkrTal caze
ukve imarTeba
mzis da mTvaris Seyris scena…
sizmrad Camodneba Cveni netareba
roca gaiRviZebs yvela...
SMS~PoezIa | Просмотров: 981 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

Me ar vici arseboben Tu ara angelozebi da sad cxovroben isini, magram is ki vici rom erTi angelozi am mesijs kiTxulos da eXimeba
SMS~PoezIa | Просмотров: 976 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-18 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (1)

Me rom viyo sheni cremli zed tuchebze dagecemi shen rom iyo chemi cremli ertxelac ar avtirdebi!!!
SMS~PoezIa | Просмотров: 970 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-18 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

Do you want to know what the world FUCK means? F forever love you, U unhappy without you, C care about you, K kiss you, so FUCK you, my dear ...
SMS~PoezIa | Просмотров: 965 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (1)

მინატრე და მოვალ

ვიცი, დიდი ხანია მელოდები...
ისიც ვიცი, ჩემსავით ოცნებობ თბილ ოჯახზე, ერთგულ მეუღლეზე, ლამაზ შვილებზე...
თუკი მინატრებ, მე აუცილებლად მოვალ შენთან...
მოვალ და თრთოლვით შევეხები შენს ნაზ, თოვლივით თეთრ თითებს,
ჩაგხედავ უძირო ზღვისფერ თვალებში,
მერე კი ჩურჩულით გეტყვი:
"ჩემთვის ყველაფერი შენ ხარ, მე შენით ვხედავ მზეს და ცას, ჩვენ ვერავინ დაგვაშორებს".

SMS~PoezIa | Просмотров: 957 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (2)

1-20 21-40 41-53