კვირა
2018-02-25
6:29 AM
შესვლის ფორმა
სექციის კატეგორიები
SMS~PoezIa [53]
SMS პოეზია
C h a n a x a t e b i [5]
ძებნა
მინი-ჩეთი
200
საიტის მეგობრები
სტატისტიკა

OnLInE: 1
სტუმარი: 1
წევრი : 0

TbiliSoS_WaReZ

სასიყვარულო ლექსები

მთავარი » ფაილები » SMS~PoezIa

მასალის რაოდენობა კატეგორიაში: 53
ნაჩვენებია მასალა: 41-53
გვერდები: « 1 2 3

დალაგება: თარიღით · სათაურით · რეიტინგით · კომენტარებით · downloadebs :)) · ნახვებით
***
bedniereba?_ra cota ram aris saWiro imisTvis,rom bednieri iyo. Znelia iTqvas Tu sad iwyeba bedniereba. zogjer sakmarisia erTi wuTi,erTi sityva,erTi Semoxedva,rom Tavi ukve igrZno bednierad. xoda, maS, SevinarCunoT da gavufrTxildeT im erTs, romelic bednierebas gvaniWebs.
SMS~PoezIa | Просмотров: 1092 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 5.0/2 | Комментарии (0)


ცოტა რამ სიყვარულის შესახებ! ! ! ! !

siyvaruli Zaan lamazi gZnobaa rogorc amboben! magram amas ambobs marto is vinc ar icis namdvili siyvaruli! siyvarulisgan arasdros ar mimiRia siamovneba, marto tkivili da cremlebi moaqvs CemTvis piradad! Tavis mokvla ro SemeZlos marTla moviklavdi mara risTvis, ro vufiqrdebi is amis Rirsi araaa! vici saSineli grZnobaa roca xedav da ici ro is Senze erti wamiTac ar fiqrobs da sul sxva sisulele fikrebi aqvs TavSi! arada misi erTi gaRimeba da erTi sityvac ramdens niSnavs Sentvis:( is ki amas ar aketebs. ara imito ro ar unda, ubralod verc xvdeba imitom rom man araferi ar icis da verasdros gaigebs! yoveli dRe imiT ro iwyeba ro neta dges vnaxo da neta Semxvdes da neta darekos... telefons ro uyureb da ro elodebi ro ai exa darekavs ai exa mova mesiji da ukve ro gelandeba ro rekavs da am dros Sen Tavs ro atyueb! mere gabrazdebi da Sen Tavs aiZuleb ro cota xniT mainc daivicyo da Tavs moerio, mara es cota xani ramdeni xaniaaa?????? ..... :):):):)
mere igeb ro viRaca uyvars da imaze ro gelaparakeba da giyveba da guls giSlis, am dros Sen Tavs ra xdeba?!!!! da vigac gelaparakeba ragacaze SeiZleba Zaan seriozulze, Zaan mniSvnelovanze, Sen kide ''usmen'', yovelSemtzvevaSi ginda ro mousmino magram marto imis saxeli gitrialebs da azrebit sul sxvagan xar! imedi bolos kvdebaa!!! mara imedi ro araaa! ro ici ro aranairi Sansi ar gaq da is arasdos Seni ar iqneba es ro unda gadaxarSo da Seeguo! an ro dagaimedebs ragac imeds mogcems da bolos araferi... marto sicariele gulSi! an Tavs SenTivTon ro aZlev imeds misi saqcielidan gamomdinare, arada is xo ubralod iqceva !!!! arafers ar akeTebs gansakuTrebuls! ubralod gagiRima da Sen ggonia ro Sen gagiRima:( yovel Rame ro gesizmreba da ro ocnebob, ro ubralod odnavi yuradgeba gamoiCinos Sens mimarT, mets xo ar itxov , ubralod yuradgebas !!!! es xo Sentvis yvelaperia da am dros ... :( magram aravin imsaxurebs Sen cremlebs, radgan iss, vinc imsaxurebs , arasdros ar gatirebs:) rodesac masTan erTad xar da ici ro Senia da marto Sen uyvarxar, is siyvaruli qreba Cemi azriT rac manamdea roca itanjebi. roca giyvars mzad xar Tavic moikla ro ubralod erTi Cagexutos! magram... damijeret... es yvelaperi gaivilis tu Sen Zlieri xar da daarwmuneb Sen Tavs rom Senze Zlieri aravinaa da Sen is "viRac" verasdros dagamarcxebs, imito ro Sen Zlieri xar!:) xandaxan ggoniaa ro yvelaperi damTavrda...... arada yvelaperi Tavidan iwyeba jer kidev. magram yvelafers rasac dasawyisi aqvs, imas boloc aqvs:) da Sen gansakuTrebuli xar, radgan eseTi siyvaruli SegiZlia:)!!!

SMS~PoezIa | Просмотров: 4100 | Загрузок: 286 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 4.6/9 | Комментарии (12)

Do you want to know what the world FUCK means? F forever love you, U unhappy without you, C care about you, K kiss you, so FUCK you, my dear ...
SMS~PoezIa | Просмотров: 965 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (1)

Me melandebi cutshi 60 cams, 60 jer mikvars es molandeba, cutshi 60 cams, rom gikurebde, 60 jer getkvi: ME SHEN M I K V A R X A R !!!
SMS~PoezIa | Просмотров: 2592 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 4.2/8 | Комментарии (2)

ra vqna sitkvebs ver vpoulob shentvis shesapers, davdumdebi da dumili getkvis kvelafers.
SMS~PoezIa | Просмотров: 917 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

sikvarulis axsna qutaisurad: "mikvarxar da mevasebi kido. sul fexebze mkidia ra azris xar shen. rame ar tqva tore gcepav erts da gagakrav kedelze!"
SMS~PoezIa | Просмотров: 829 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 3.0/2 | Комментарии (0)

sikvarulis axsna qutaisurad: "mikvarxar da mevasebi kido. sul fexebze mkidia ra azris xar shen. rame ar tqva tore gcepav erts da gagakrav kedelze!"
SMS~PoezIa | Просмотров: 2669 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 3.6/5 | Комментарии (7)

Es shentviton mixvdi risi tqmac minda, mikvarxar, menatrebi da gelodebi ise rogorc jer arasdros aravis ar onatrebixar da aravin ase gulit ar daglodebia.
SMS~PoezIa | Просмотров: 1024 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (2)

Lamazi Tvalebi Dedikom Gachuqa Sheni Silamaze Sionma Akurtxa Bevri Iare Da e ME Romekitxe Ginda Shegiyvaro? Ai Chaapurtxeeee
SMS~PoezIa | Просмотров: 1038 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 1.0/1 | Комментарии (2)

-exa ici rogor var? -ushenod........... -exa ici ras vshvebi? - shenze vpikrob............ -ici ra ar minda? -ushenoba.............. -da ici ras vgrdznob? -MONATREBAS
SMS~PoezIa | Просмотров: 6269 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 4.2/25 | Комментарии (7)

მინდა გიყურო, გიყურო დიდხანს -- მანამდე, სანამ შენი ხილვა დამაბრმავებს, საყვარელო!.. მინდა გესაუბრო, გესაუბრო დიდხანს -- მანამდე, სანამ შენი მოსმენა დამაყრუვებს, საყვარელო!.. მინდა გესაუბრო, გესაუბრო დიდხანს -- მანამდე, სანამ შენთან საუბარი დამამუნჯებს, საყვარელო!.. მაშინ ხომ ვერ დავინახავ, ვერც მოვის
SMS~PoezIa | Просмотров: 1145 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (1)

მთებიც რომ გასწორდეს, ზღვებიც რომ დაშრეს, მე მაინც დავადგები შენსკენ სავალ გზას... შენა ხარ ჩემი სული და გული, ჩემი ცხოვრება, ჩემი სუნთქვა. ოჰ, ღმერთო, მაპატიე თუკი მომიწევს ფეხქვეშ გავთელო ათასი გული იმისათვის, რომ მოვიდე შენამდე! მე მინდა შენს გვერდით ვიყო სამუდამოდ...
SMS~PoezIa | Просмотров: 899 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 5.0/2 | Комментарии (0)

შენ მიყვარხარ. მიყვარხარ უფრო მეტად ვიდრე სიტყვებით შეიძლება ამის გადმოცემა. მიყვარს ყოველი წვრილმანი, რაც ოდნავ მაინც არის შენთან დაკავშირებული, - შენი სანდომიანი ღიმილი, შენი სასიამოვნო ხმის გაგონება, შენი თვალების საოცარი სილამაზე. მე მიყვარს შენი ნაზად შეხება და სითბო, რომელიც შენგან გადმოდის ჩემზე, მე ხომ ყოველთვის ვგრძნობ ამას...<
SMS~PoezIa | Просмотров: 1651 | Загрузок: 0 | Добавил: giga | Дата: 2007-02-01 | Рейтинг: 4.6/7 | Комментарии (4)

1-20 21-40 41-53